Używamy plików cookie by ułatwić korzystanie z naszej strony. Poprzez korzystanie z naszej strony wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookie na twoim komputerze / urządzeniu.
AKTUALNOŚCI
Dyrekcja Zespołu Szkół Samochodowych w Poznaniu
ul. Zamenhofa 142
ogłasza konkurs ofert
na najem i prowadzenie bufetu szkolnego

1. Opis przedmiotu najmu:

Bufet szkolny zlokalizowany na parterze budynku szkolnego przy ul. Zamenhofa 142 w Poznaniu składający się z pomieszczenia do sprzedaży artykułów oraz zaplecza o łącznej powierzchni ok. 26 m2. Lokal wyposażony jest w instalacje: wodno – kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, elektryczną wraz z oświetleniem.

2. Warunki najmu:

Opłata za wynajem pomieszczeń w rozliczeniu miesięcznym składać się będzie z następujących elementów: opłata za najem (minimalna 800,00 zł netto), zużycie mediów zgodnie z odczytem liczników – prąd, woda, odprowadzanie ścieków. Szkoła opłaci podatek od nieruchomości.

Bufet jest dostępny dla młodzieży szkolnej oraz pracowników we wszystkie dni robocze tygodnia, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach minimum od 7.45 – 15.00.

Umowa najmu zawierana będzie na okres jednego roku kalendarzowego z możliwością przedłużenia na kolejny rok budżetowy. W okresie ferii zimowych oraz wakacji istnieje możliwość proporcjonalnego naliczania opłat. Przybliżona ilość uczniów i pracowników w szkole – około 1000 osób. Termin rozpoczęcia działalności: 2.09.2020 r. (lub póżniej po powrocie uczniów do szkoły).

3. Zawartość oferty:

a) Oferta powinna być sporządzona pismem maszynowym, komputerowym lub nieścieralnym atramentem w sposób czytelny (następnie może być zeskanowana i wysłana pocztą elektroniczną).

b) Oferta powinna zawierać:

- pełną nazwę i dokładny adres oferenta wraz z telefonem kontaktowym, NIP, REGON;

- proponowaną kwotę najmu;

- ogólną koncepcję funkcjonowania bufetu z określeniem proponowanych grup asortymentowych (ciepłe i zimne posiłki);

- oświadczenie Najemcy, że posiada stosowne uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej określonej ofertą;

- zobowiązanie Najemcy, że użytkować będzie wynajmowane pomieszczenia w sposób odpowiadający ich przeznaczeniu i przestrzegać przepisy prawa w zakresie:

- ochrony mienia;

- ochrony p-poż;

- ochrony sanitarnej;

- BHP.

- Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz. U. z 2016r. poz. 1154)

c) Wynajmujący zastrzega sobie prawo przeprowadzania okresowych kontroli w wynajmowanych pomieszczeniach przy współudziale przedstawiciela Najemcy np. kontroli instalacji elektrycznej, liczników wody itp.,

4. Złożenie oferty:

Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „ Najem i prowadzenie bufetu szkolnego” należy składać w siedzibie Zamawiającego do dnia 21 sierpnia 2020 r. od 9.00 do godz. 13.00 w sekretariacie szkoły pokój nr 12 parter lub wysłanie na adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

5. Wybór najkorzystniejszej oferty:

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty - koncepcja funkcjonowania bufetu - menu - cena najmu

Wynik rozstrzygnięcia konkursu ofert zostanie podany do publicznej wiadomości przez wywieszenie komunikatu na drzwiach szkoły w siedzibie Zamawiającego oraz opublikowania na stronie internetowej w dniu 25 sierpnia 2020 r.

6. Informacje dodatkowe:

Od dnia zamieszczenia ogłoszenia istnieje możliwość oglądania przedmiotu najmu po wcześniejszym telefonicznym umówieniu. Osoba upoważniona do udzielania dodatkowych informacji dotyczących konkursu ofert – Pan Arkadiusz Borach – pokój 8 w godz. 9.00 – 13.00, tel. 618743-333.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert oraz do przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

5-08-2020r. w godz. 8:30 – 12:00

6-08-2020r. w godz. 8:00 – 11:30

7-08-2020r. w godz. 8:30 – 12:00


10-08-2020r. w godz. 8:30 – 12:00


11-08-2020r. - nieczynny
/wydawanie świadectw maturalnych/


12-08-2020r. w godz. 8:30 – 12:00


13-08-2020r. w godz. 8:30 – 12:00


14-08-2020r. w godz. 8:30 – 12:00

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE ABSOLWENTÓW PODCZAS ODBIORU ŚWIADECTWA MATURLNEGO:

 • Po odbiór świadectwa może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, nie przebywająca w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama nie objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 • Po odbiór świadectwa może przyjść osoba upoważniona posiadająca odpowiednie upoważnienie.
 • Każda osoba zobowiązana jest do zachowania odległości od innych osób co najmniej 2 metry oraz zakrywania ust i nosa przed szkołą i na terenie szkoły w trakcie wydawania świadectwa.
 • Zakazuje się tworzenia grup absolwentów przed szkołą przed rozpoczęciem wydawania świadectw i po ich otrzymaniu.
 • Każdy absolwent zobowiązany jest zapoznać się z poniższym harmonogramem wydawania świadectw (godzina) i bezwzględnie go przestrzegać.

harmonogram

Ogłaszamy nabór do Branżowej Szkoły II Stopnia Nr 9 w zawodzie Technik Pojazdów Samochodowych. Jednocześnie informujemy, że klasa pierwsza Branżowej Szkoły II Stopnia zostanie otwarta od 1.09.2020r. w przypadku zgłoszenia się wymaganej liczby kandydatów.
zs
POBIERZ
Harmonogram egzaminów poprawkowych z zajęć edukacyjnych 24 - 26.08.2020r. POBIERZ
POBIERZ HARMONOGRAM

Świadectwa ukończenia szkoły dla maturzystów oraz zaświadczenia o ukończeniu klas patronackich będą wydawane według harmonogramu powyżej. Przypominamy absolwentom o bezwzględnym przestrzeganiu ustalonego terminu (dzień i godzina - według numerów z dziennika) oraz o przyniesieniu ze sobą książek z biblioteki i strojów reprezentacji szkoły. Zadbajmy o siebie nawzajem - podczas odbioru świadectw obowiązują MASECZKI ZAKRYWAJĄCE USTA ORAZ NOS.

Absolwenci maturalnej klasy 4bT postanowili zakończyć karierę naukową w Samochodówce poprzez ostatnią wspólną inicjatywę. Na konto fundacji siepomaga.pl przekazali kwotę 300 zł, która zostanie przeznaczona na zakup maseczek i wyposażenia medycznego. Piękny gest, postawa godna uczniów naszej szkoły.Dziękujemy !

Oto podsumowanie pracy podczas realizacji projektu #otwartasamochodówka# i wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego. Dowiedzieliśmy się jak odnieść sukces w logistyce, czym jest marketing osobisty i czy mechanik może zostać żołnierzem. Odbyliśmy zajęcia z bezpieczeństwa w ruchu drogowym i poznaliśmy zawód dyrygenta...

W dniu 22 stycznia 2020 r. w auli im. prof. Wilczynskiego w Wyższej Szkole Bankowej uczniowie klasy 4ct uczestniczyli w półfinale konkursu edukacyjnego pt. "Wiem wszystko". W konkursie uczestniczyło 150 uczniów z 5 szkół ponadpodstawowych, ale reprezentacja naszego Technikum Samochodowego była w półfinale najliczniej reprezentowana. Półfinał polegał na rozwiązaniu testu z wiedzy ogólnej. Trzech naszych uczniów - Dominik Kosmowski, Adrian Kubiak i Jakub Jezierski zakwalifikowali się do ścisłego finału w którym uczestniczyło 8 uczniów. Finał polegał na odpowiedzi na pytania otwarte przygotowane przez organizatorów. Po burzliwym finale i obradach jury, nasi uczniowie, zajęli II miejsce-Adrian Kubiak i III miejsce-Jakub Jezierski.

Tegoroczna edycja podobnie jak poprzednia została zdominowana przez uczniów "Poznańskiej Samochodówki" - Patryka Gryskę (I miejsce w kategorii mechanicy) i Wiktora Roszaka (II miejsce w kategorii mechanicy),którzy w każdej z VI rund znajdowali się w ścisłej czołówce. Nasza szkoła natomiast w klasyfikacji globalnej zajęła II miejsce, będąc wyprzedzoną zaledwie jednym punktem. Swój udział w sukcesie szkoły mieli także pozostali zgłoszeni uczestnicy, w tym: Daniel Miklasiewicz i Dominik Kosmowski, którzy w II z VI rund znaleźli się w pierwszej piątce.

Na podstawie informacji dyrektora CKE z 18 marca 2020 r.

Pełen tekst na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu

1.

Świadectwa oraz dyplomy i suplementy

Uprzejmie informuję, że ze względu na czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty–termin przekazania:

świadectw potwierdzających kwalifikację w zawodzie–szkołom, placówkom lub centrom, pracodawcom i zdającym dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe i suplementów–szkołom i zdającym został określony w harmonogramie jako „do 31 marca”. Okręgowe komisje egzaminacyjne będą przekazywały Państwu szczegółowe informacje w tej kwestii i ustalały z dyrektorami szkół sposób przekazania dokumentów.

2.

Złożenie deklaracji do egzaminu przeprowadzanego w sesji czerwiec –lipiec 2020 r. przez osoby, które nie zdały egzaminu w sesji styczeń –luty 2020 r.

Osoby, które nie zdały EPKwZ w sesji styczeń –luty 2020 r., będą mogły złożyć deklarację ponownego przystąpienia do niezdanej/niezdanych części tego egzaminu w sesji czerwiec –lipiec 2020 r. do 31 marca br. do dyrektora macierzystej szkoły. Deklarację będzie można złożyć również w formie elektronicznej, przesyłając skan albo wyraźnie zdjęcie podpisanego dokumentu na adres e-mail do sekretariatu uczniowskiego szkoły tj.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W imieniu swoim i pracowników ZSS bardzo proszę o wybranie tej formy składania deklaracji.

Pozdrawiam serdecznie

Paulina Słonimska

Specjalista ds. uczniowskich.

W dniu 10 stycznia 2020r. uczniowie klas 4at i 4ct naszej szkoły wzięli udział w wycieczce do fabryki TOYOTA MOTORMANUFACTURING POLAND w Wałbrzychu. Mieli oni okazję zwiedzić zakład produkujący silniki oraz skrzynie biegów. Podczas krótkiej prezentacji zorganizowanej podczas pobytu, organizatorzy zapoznali młodzież z działalnością firmy Toyota w Polsce i na świecie. Zorganizowano również szkolenie odnośnie systemu motywacji i promocji Kaizenów. Następnie odbyła się sesja pytań i odpowiedzi po której wszyscy udali się na pyszny lunch. Sponsorem tej wycieczki była oczywiście firma TOYOTA za co bardzo dziękujemy!

Czy absolwent ZSS moze znaleźć pracę w wojsku? Jak wygląda rekrutacja do szkół wojskowych? Jak wyglada kariera w wojsku? Czym jest sluzba przygotowawcza? Co to jest WOT? Kim sa terytorialsi? Ile zarabia żołnierz zawodowy? Na te i wiele innych pytań odpowiedzi dla naszych maturzystow udzielił p. Paweł Chlebek z Wydziału Rekrutacji Wojskowej Komendy Uzupelnień w Poznaniu. Spotkanie informacyjno-rekrutacyjne odbyło się w auli naszej Szkoły  w ramach wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego i projektu #otwarta samochodówka#

POBIERZ

Zobaczcie, jak bawili się na Studniówce tegoroczni maturzyści Zespołu Szkół Samochodowych. Było elegancko, smacznie, tanecznie, wesoło i kolorowo. Oby w tych samych humorach i z pozytywnym nastawieniem podeszli do zbliżającej się wielkimi krokami matury :)

W dniu 20 stycznia 2020 .r w ramach wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego odbyly sie w naszej szkole warsztaty prowadzone przez pracowników Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej Ochotniczego Hufca Pracy w Poznaniu na temat: "Jak znaleźć pracę po ukończeniu naszej Szkoły?". Mamy nadzieję, ze nasi maturzyści nie bedą mieć problemow z wejsciem na rynek pracy po ukonczeniu "samochodówki"

W dniu 09 stycznia 2020r w ramach wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego mury naszej Szkoły odwiedzili przedstawiciele Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu. Dyrektor Biura Praktyk Zawodowych i Karier Zawodowych WSL ad. dr Mateusz Wiliński przedstawił zagadnienie transportu samochodowego i perspektywy zawodowe dla absolwentów naszej Szkoły i przyszłych studentów WSL. Nasi maturzyści poznali arkana wiedzy logistycznej i ofertę edukacyjną Wyższej Szkoły Logistycznej z uwzględnieniem studiów dualnych. Mamy nadzieję, iż po prelekcji i spotkaniu nasi maturzyści świadomie podejmą decyzję dotyczącą dalszej ścieżki rozwoju zawodowego, może w ….logistyce?

POBIERZ
POBIERZ

Tworzenie płaszczyzny wymiany wiedzy i informacji na temat pojazdów elektrycznych to idea, która przyświeca nie tylko działaczom środowisk proekologicznych. Temat ten jest szczególnie bliski miłośnikom motoryzacji. Stąd zaproszenie do naszej szkoły przedstawiciela Forum Elektromobilności – Piotra Matuszewskiego, który uczniom samochodówki przybliżył tematykę dotyczącą rynku elektromobilności w Polsce i na świecie.

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE W POZNANIU SP. Z O.O. Lider na rynku usług przewozowych miasta Poznania i okolic   poszukuje kandydata na stanowisko: Mechanik Samochodowy w Wydziale Infrastruktury Miejsce pracy: Poznań

Główne obowiązki na stanowisku:

 • obsługa, przeglądy, remonty samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych, maszyn i pojazdów roboczych, wyposażenia
 • wyszukiwanie i dobór części zamiennych
 • prowadzenie pojazdu służbowego do i powyżej 3,5t

Dodatkowe informacje: praca jednozmianowa w brygadzie utrzymania pojazdów, podstawowe miejsce pracy- zajezdnia Warszawska 142

Od Kandydatów oczekuje się:

 • wykształcenia min. zawodowego technicznego o profilu mechanicznym lub elektromechanicznym
 • posiadania doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku pracy
 • umiejętność czytania rysunków technicznych
 • posiadania wiedzy o budowie, zasadzie działania pojazdów, maszyn roboczych, ich podzespołów
 • posiadania prawa jazdy kat B i C
 • braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na wysokości pow. 3 m.
 • znajomości podstawowej obsługi komputera (pakiet MS Office)
 • komunikatywności
 • umiejętności pracy w zespole i pod presją czasu
 • gotowość do podnoszenia kwalifikacji zawodowych

Oferujemy:

 • stabilne warunki pracy, umowę o pracę
 • możliwość rozwoju zawodowego, podniesienia kwalifikacji zawodowych na kursach/szkoleniach
 • pakiet socjalny wspierający aktywność i wypoczynek pracowników, w tym kartę Multisport
 • e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Adres:
  ul. Głogowska 131/133
  60-244 Poznań
  /VI piętro, pokój nr 62/preferencyjne warunki korzystania z usług własnych.

W ramach projektu #kulturalna samochodówka# nasi maturzyści uczestniczyli w wykładzie prof. UAM dr hab. Jarosława Liberka z Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM na temat kultury słowa i zawiłości trudnego języka polskiego. Mamy nadzieję, że wnioski z zajęć przydadzą się w życiu codziennym i egzaminie maturalnym.

W ramach projektu # przyszłość motoryzacji# i wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego dla maturzystów  ZSS  odbyło się spotkanie informacyjno-rekrutacyjne z przedstawicielami największego producenta autobusów w Europie firmy Solaris Bus & Coach S. A.

Jak będzie wyglądał rynek autobusów elektrycznych?

Jak znaleźć pracę w Solaris?

Jak wygląda proces rekrutacji?

Na te i inne pytania nasi maturzyści mogli uzyskać informację i mieli okazję poznać arkana pracy w firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej, istniejącej już 23 lata i produkującej 1460 autobusów rocznie zatrudniając 2500 osób.

Serwis samochodowy w Przeźmierowie zatrudni do pracy doradcę serwisu:

OPIS STANOWISKA:

• przyjmowanie zleceń serwisowych

• kosztorysowanie napraw

• zarządzanie pracą mechaników, przydzielanie i kontrola zadań

• zarządzanie pracą warsztatu, czuwanie nad terminowością prowadzonych napraw

• nadzór nad jakością wykonanych usług

• nadzór nad dokumentacją dotycząca wykonanych w warsztacie usług (otwieranie zleceń naprawy, wystawianie faktur, wystawianie paragonów)

• współpraca z innymi pracownikami firmy w celu poprawnego przepływu dokumentacji

• dbanie o rozwój pozytywnego wizerunku firmy na rynku

OFERUJEMY:

• uczciwe i stabilne warunki zatrudnienia

• umowa o pracę na czas nieokreślony

• atrakcyjne wynagrodzenie i system premiowy

• terminowość płatności wynagrodzenia

• dostęp do szkoleń a tym samym możliwość rozwoju

• nowoczesne narzędzia pracy

• atrakcyjny pakiet socjalny

OCZEKUJEMY:

• doświadczenia na podobnym stanowisku pracy

• wiedzy w zakresie naprawy pojazdów osobowych

• znajomość branży motoryzacyjnej

• planowania i terminowej realizacji zdarzeń

• umiejętności motywowania pracowników oraz egzekwowania postawionych zadań

• budowania długotrwałej relacji z klientem

• umiejętności komunikacji z klientem

• dokładności, dobrej organizacji pracy oraz zaangażowania

• prawa jazdy kat. B

Zadzwoń :

Bogusław Kossakowski tel: 691.427.323.

lub odwiedź nas osobiście :

Przeźmierowo ul.Rynkowa 102

Nikodem Wierzbicki z klasy 1et jest najlepszym kierowcą KIA Platinum! Tak, wzrok Was nie myli ... Uczeń naszej szkoły stanął na podium! Poniżej wywiad z naszym mistrzem.

W ramach projektu # kulturalna samochodówka# mury naszej Szkoły odwiedziły edukatorki z Centrum Kultury Zamek, jednej z największych instytucji kultury w Polsce. W przestrzeniach Zamku przenikają się sztuki wizualne, teatr, film, muzyka i literatura. Przedstawicielki CK Zamek przedstawiły program Bardzo Młoda Kultura, który integruje środowisko oświatowe ze środowiskiem kultury.

Mamy nadzieję, iż spotkanie zachęci naszych uczniów do uczestnictwa w kulturze i odwiedzenia CK Zamek.

W ramach projektu # kulturalna samochodówka# i wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego mury naszej Szkoły odwiedziły studentki i prorektor do spraw studenckich Wyższej Szkoły Języków Obcych z prelekcja na temat :

"Dlaczego kulturalny człowiek powinien znać języki obce?"

Mamy nadzieję, że nasi uczniowie będą efektywnie uczyć się języków obcych, aby języki obce nie były obce.

Fundacja Obywatelska Bazar wraz z Wielkopolskim Muzeum Niepodległości przygotowują film o Powstaniu Wielkopolskim. Będzie to pierwszy w historii pełnometrażowy dokument. Producenci zaprosili do udziału w roli statystów naszych uczniów. Zagrali oni w scenach zbiorowych związanych z wybuchem powstania. Zdjęcia odbyły się w niedzielę, 17 listopada w okolicach Starego Rynku. Uczniowie Samochodówki nie zawiedli zarówno jeśli chodzi o grę, jak również o charakteryzację i stroje. Dziękujemy za zaangażowanie oraz poświęcony przez Was czas !

Dnia 08.11.2019 roku klasy 2bt i 2dt, które biorą udział w projekcie profilaktyczno-edukacyjnym „Poznań uzależniony od profilaktyki”, wzięły udział w lekcji tańca współczesnego. Po niedawno przeprowadzonych z nimi warsztatach z psychologiem na temat uzależnień, przyszedł czas na małe wyzwanie: widok kilkudziesięciu tańczących uczniów – bezcenna. Śmiechu było co niemiara, ale i zadowolenie z własnej pracy również.

Klasy maturalne 4et i 4dt brały udział w lekcji muzealnej pt. „Jak patrzeć na dzieło sztuki?”. Uczniowie rozwijali umiejętność patrzenia na obraz. Poznali pojęcia ułatwiające nazywanie elementów i konwencji przedstawienia oraz mieli możliwość wspólnego interpretowania języka sztuk wizualnych różnych epok. Po warsztatach młodzież zwiedzała aktualną wystawę i w praktyce wykorzystywała poznaną wiedzę.

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie i Uczennice, w imieniu Samorządu Uczniowskiego oraz Aleksandry Dziadek z kl. 4et i Pauliny Michalak z kl 4dt (pomysłodawczynie i organizatorki akcji) dziękujemy serdecznie za wsparcie finansowe zbiórki na rzecz Schroniska dla Zwierząt w Skałowie. Zebraliśmy pokaźną kwotę 1041,50zł, za którą dziewczyny kupiły oraz dostarczyły do schroniska: 4 worki 12kg karmy dla psów, 300szt podkładów higienicznych, nowe koce, ręczniki papierowe, karmę hipoalergiczną dla kotów dorosłych oraz karmę dla kociąt.

Bridgestone Poznań to nowoczesny, międzynarodowy Zakład Produkcyjny. Pracuje tutaj niemalże 2000 osób, które tworzą zgrany zespół. Jesteśmy w trakcie rozbudowy naszej Fabryki, dlatego cały czas szukamy ludzi, którzy chcieliby razem z nami pracować.

Aktualnie poszukujemy:

 • operatora maszyn do produkcji opon
 • specjalisty ds. systemów MES
 • logistics project managera
 • magazyniera

Chcesz pracować w naszej fabryce Bridgestone w Poznaniu? Proces rekrutacyjny składa się z kilku kroków. 

Krok 1: Do Bridgestone Poznań możesz aplikować na kilka sposobów:

 • Pisząc do nas na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (w treści e-maila podaj nazwę interesującego Cię stanowiska).
 • Dzwoniąc pod numer +48 795 545 000.

Krok 2: Po przesłaniu CV, e-maila lub po rozmowie telefonicznej skontaktuje się z Tobą nasz rekruter, który umówi Cię na rozmowę w firmie.

Krok 3: Otrzymasz do wykonania testy (manualne i psychofizyczne), które pomogą nam określić Twoje umiejętności.

Krok 4: Porozmawiasz z przełożonym.

Krok 5: Gratulujemy! Na tym etapie zostaniesz wdrożony na nowe stanowisko i podpiszesz niezbędne dokumenty.

Jak przygotować się do rozmowy rekrutacyjnej?
Przede wszystkim przypomnij sobie:

 • w jakich miejscach ostatnio pracowałeś (możesz to sobie zanotować na kartce)
 • jakie były Twoje obowiązki
 • co najbardziej lubisz w pracy
 • co nie sprawia Ci w niej przyjemności
 • czy istnieją czynniki, które szczególnie utrudniają Ci pracę (np. duży hałas)

Fabryka Bridgestone Poznań
Adres: ul. Bałtycka 65, 61-017 Poznań
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
numer telefonu: 61 873 40 00

"Kto był ojcem niepodległości - Piłsudski, Dmowski, czy Paderewski?. 5 listopada 2019 młodzież naszej Szkoły miała możliwość dyskusji na ten temat dzięki udziałowi w lekcji prowadzonej przez p.Waldemara Palinkiewicza z Biura Edukacji Publicznej IPN
15 listopada 2019 r. odbyła się kolejna edycja Areny Zawodów. Nasza Szkoła, jak co roku, była głównym organizatorem Wyspy Transport. Jest to impreza kierowana do uczniów kończących edukację w szkole podstawowej, która ma im umożliwić łatwiejszy wybór przyszłego zawodu. Odwiedzający nas uczniowie dobrze się bawili próbując swoich sił podczas wykonywania zadań z zakresu "mechaniki", "elektroniki" i "kierowania pojazdami".

W ramach projektu #kulturalna samochodówka# nasza Szkoła przeżyła niecodzienną lekcję historii. ZSS we współpracy z Fundacją Pomocy Socjalnej Pomost miał okazję gościć p. Eugeniusza Śliwińskiego - jednego z ostatnich były więźniów obozu koncentracyjnego Mauthausen- Gusen.

Lubimy stare samochody ! Między 25 a 27 października na terenie MTP odbyło się Retro Motor Show. W naszej szkole znalazło się wielu fanów oldtimerów i odwiedzili te targi. Podczas imprezy prezentowane były pojazdy z minionej epoki, zarówno te dobrze znane naszej rodzimej produkcji, jak i modele z innych zakątków świata. Oprócz samochodów osobowych można było zobaczyć autobusy, ciężarówki, motocykle czy nawet rowery. Retro Motor Show to świetna okazja by zobaczyć klasyki motoryzacji XX wieku i przy okazji poznać ciekawych ludzi oraz poznać tajniki renowacji pojazdów. Prawdziwa frajda. Warto bywać na takich imprezach! (fot. K. Ciosek)

Patriotyzm to miłość do Polski każdego dnia, ale 11 listopada, w Święto Niepodległości, chcemy dać szczególny wyraz naszemu oddaniu ojczyźnie. Zrealizowaliśmy projekt "Biało - czerwona Samochodówka" czego efektem były fotografie. W projekcie udział wzięli uczniowie klasy 1dt5 i 2ct przy wsparciu fotograficznym pani Karoliny Ciosek.

Niemożliwe rzeczy stają się realne - tylko w „Samochodówce”. A to wszystko za sprawą BMW Group Polska - głównego importera marki, który w ubiegłym roku objął patronat nad jedną z naszych klas.

W ramach projektu kulturalna samochodówka mury naszej Szkoły odwiedził świadek historii poznańskiego czerwca 1956 r. p. Aleksandra Banasiak - prezes stowarzyszenia Poznański Czerwiec 56, laureatka Europejskiej Nagrody Obywatelskiej, pielęgniarka szpitala przy ul. Raszei, która przeżyła wydarzenia w czerwcu 1956r w Poznaniu. Mamy nadzieję, iż taki sposób przekazu wiedzy historycznej wzbudzi zainteresowanie historia naszego miasta.

Nasz uczeń Technikum Samochodowego - Oleg Kindler w dniu 11.11. 2019 r na koncercie patriotycznym w auli UAM odebrał nagrodę za zajęcie I miejsca w konkursie Sacratissimo Cordi Polonia Restituta 2019. Laureatowi serdecznie gratulujemy i...czekamy na kolejne sukcesy.

W ramach projektu #przyszłość motoryzacji# w Zespole Szkół Samochodowych odbył się wykład ad. dr Aleksandry Kaniewska-Sęby z Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM na temat: "Niestandardowe działania promocyjne nie tylko w motoryzacji". Uczniowie mieli możliwość osobistego kontaktu z przedstawicielem największej poznańskiej Uczelni oraz poszerzyć swoją wiedzę z zakresu marketingu i promocji. Mamy nadzieję, że nasi maturzyści nie będą ulegać działaniom promocyjnym i świadomie podejmować decyzje ekonomiczne.

W ramach projektu kulturalna samochodówka i współpracy z Centrum Inicjatyw Międzykulturowych HORYZONTY w auli ZSS odbyły się warsztaty dla maturzystów na temat "Poznajemy inne kultury i innych ludzi". Nasi maturzyści mieli okazję poznać studentów z innych krajów, udoskonalić znajomość języka angielskiego, poznać  inne kultury, kraje, obyczaje i zwyczaje, ale przede wszystkim nauczyć się szacunku i tolerancji dla innego człowieka.

W ramach wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego w dniach 12-14.11.2019-odbyło się w naszej "samochodówce" seminarium informacyjne prowadzone przez przedstawicieli Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży na temat: "Co dalej po samochodówce? - studia, kariera, a może...praca?.

Mamy nadzieję, że po zajęciach uczniowie ZSS świadomie podejmą decyzję dotyczącą swojej przyszłości zawodowo-edukacyjnej. 

W ramach projektu #kulturalna samochodówka#  odbyła się niecodzienna lekcja Wiedzy o Społeczeństwie prowadzona przez przedstawicieli Centrum Inicjatyw Miedzykulturowych HORYZONTY na temat praw dziecka i 30-sto lecia UNICEF. Uczniowie klasy 1et poznali swoje prawa oraz kompetencje Rzecznika Praw Dziecka. Pracując w grupach mieli okazję podzielić się swoimi pomysłami związanymi z ulepszeniem sytuacji w naszym mieście, nie tylko w dziedzinie kultury.

W ramach projektu # kulturalna samochodówka# i realizacji zadań z doradztwa zawodowego mury naszej Szkoły odwiedził p. Paweł Kukuła- najlepszy w Polsce kierowca MPK Poznań. Na pytania uczniów odpowiadał także Kierownik przewozu autobusowych MPK i specjalista z działu promocji MPK Poznań. Tematem prelekcji było:

 "Jak jeździć z kulturą i zostać najlepszym w Polsce?" 

P. Paweł Kukuła  opowiedział o swojej pracy, konkursie na najlepszego kierowcę autobusu miejskiego i zachęcał naszych uczniów do podjęcia pracy w MPK  Poznań. 

Uczniowie otrzymali garść informacji o specyfice pracy i konkretne oferty pracy w stabilnej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku.

W ramach wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego w odbyły się dla maturzystów ZSS warsztaty prowadzone przez studentów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu na temat dokumentów aplikacyjnych, autoprezentacji, etykiety w sieci i rozmowy kwalifikacyjnej. Mamy nadzieję, że warsztaty pomogą uczniom wejść na rynek pracy i zachęcą do podjęcia trudu studiowania po ukończeniu ZSS.

W ramach projektu " kulturalna samochodówka " naszą Szkołę odwiedził Prezydent Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, nestor najstarszej firmy w Poznaniu p. Wojciech Kruk. 

Jak odnieść sukces w biznesie?

Jak wyglądała droga zawodowa p. Wojciecha?

Jak uczniowie naszej Szkoły mogą odnieść sukces?

Na te i wiele innych pytań nasi uczniowie mieli okazję usłyszeć odpowiedzi od nestora poznańskiej przedsiębiorczości. 

Mamy nadzieję, że kontakt z wybitnym przedstawicielem biznesu zmotywuje uczniów do osiągania podobnych sukcesów po ukończeniu naszej " samochodówki".

W ramach wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego i realizacji projektu #przyszłość motoryzacji #, w dniu 18.11.2019r w auli odbyły się zajęcia prowadzone przez wykładowców Politechniki Poznańskiej na temat samochodów elektrycznych.
Dr hab. inż. Grzegorz Ślaski prof. PP przybliżył kwestie techniczne związane z nowościami w branży motoryzacyjnej związane z elektromobilnoscią, a st. wykładowca dr inż Jerzy Kupiec skupił się na aspekcie badań technicznych tych samochodów. Zajęcia były okazją do poszerzenia swojej wiedzy i zainteresowania się kontynuacją nauki na programowo nam najbliższej Politechnice Poznańskiej.
Dnia 22.10.2019 roku przedstawiciele wszystkich klas pierwszych wzięli udział w spotkaniu z Policją w ramach realizacji projektu "Szkoła wolna od przemocy i narkotyków 2019". Uczniom przekazano informacje na temat szkodliwości używek oraz o odpowiedzialności prawnej nieletnich.

W ramach wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego i projektu #przyszłość motoryzacji# w dniu 22.10.2019 r. odbyło się spotkanie z absolwentem naszej Samochodówki, dyrektorem MB Motors p. Remigiuszem Świątkiem. Nasz gość opowiedział o swojej drodze zawodowej, pasji sportowej i zmianach w branży motoryzacyjnej związanej z samochodami elektrycznymi. Uczniowie zadając pytania mieli okazję poznać arkana pracy w koncernie Mercedesa i mamy nadzieję, iż pójdą w ślady dyrektora Świątka.

UWAGA ! UWAGA ! UWAGA !
Chcesz przez chwilę sprawdzić, jak to jest być aktorem lub przeżyć fajną przygodę, niekoniecznie związaną z mechaniką samochodową :) - zapraszamy do wzięcia udziału w pierwszym w historii pełnometrażowym dokumencie.

Co to jest kultura filmowa? Jakie filmy powinien zobaczyć kulturalny człowiek? Co to są DKF-y? Na czym polega nocny maraton filmowy? Kto wynalazł kino? Kto jest największą gwiazdą X Muzy? W ramach projektu "Kulturalna samochodówka" w dniu 03.10.2019 r. mury Samochodówki odwiedził dr Wiesław Kot - publicysta, wykładowca UAM, UEP, WSUS, autor 15 książek.

Dnia 9 października odbył się Turniej Piłki Nożnej dla wszystkich klas pierwszych ZSS. Pierwszoklasiści nie mieli okazji wziąć udziału w meczach, rozgrywanych podczas tegorocznego Dnia Sportu. W związku z tym nasi trenerzy zorganizowali turniej specjalnie dla nich. Chętni uczniowie walczyli o tytuł Mistrza Szkoły klas I. Pogoda dopisała wyśmienicie, a wyniki przedstawiają się następująco: miejsce 1 - klasa 1bb, miejsce 2-klasa 1at i miejsce 3 - 1ct. Musicie być czujni, ponieważ już niedługo odbędą się kolejne turnieje tego typu, tym razem w takich dyscyplinach jak siatkówka i koszykówka. Niech wszystkie ukryte talenty mają się na baczności - znajdziemy Was :)

W ramach projektu #kulturalna samochodówka# w dniu 10.10.2019 r. mury samochodówki odwiedził Dyrektor Teatru Muzycznego w Poznaniu dr Przemysław Kieliszewski. Uczniowie mieli okazję poznać drogę absolwenta prawa do stanowiska dyrektora teatru i zadać pytanie człowiekowi renesansu - prawnikowi, muzykowi, kulturoznawcy i menedżerowi w jednej osobie.

W dniu 26 września obchodziliśmy Europejski Dzień Języków (EDJ). To coroczne święto języków ustanowione zostało w 2001 roku z inicjatywy Rady Europy, która podejmuje działania mające na celu promowanie wielojęzyczności na terenie całej Europy. Różnorodność językowa stanowi narzędzie, dzięki któremu możliwe jest osiągnięcie większego zrozumienia językowego pomiędzy poszczególnymi kulturami oraz stanowi kluczowy czynnik bogatego dziedzictwa kulturowego naszego kontynentu.

Dzień Chopaka - 30 września. Z tej okazji dziewczęta z Samorządu Uczniowskiego zorganizowały wybory... Poszukiwany był CHŁOPAK SAMOCHODÓWKI. Kandydaci, którzy stanęli do "walki" o ten tytuł mieli do wykonania kilka zadań, m.in: autoprezentacja, wiązanie krawata na czas, quiz z wiedzy o makijażu, zadanie manualne ze śrubami. Ostatnim najzabawniejszym zadaniem, w którym wzięło udział 4 finalistów był taniec MACARENA. Zwycięzcą został Piotr Bojar z klasy 4 ct. Gratulujemy :)

Jak znaleźć pracę w UE? Co to jest Solvit? Jak napisać europejskie CV? Co to jest eures i Europass? Na te i inne pytania uczniowie klasy 2bb i 4et uzyskali odpowiedzi od przedstawicielki punktu informacji europejskiej Europe Direct przy Wielkopolskiej Izbie Rzemieślniczej, która w ramach wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego przeprowadziła lekcję europejską. Mamy nadzieję, że uzyskana wiedza i kompetencje pomogą uczniom ZSS w znalezieniu pracy w UE.

W dniu 23.09.2019r odbyły się niecodzienne lekcje Wiedzy o Społeczeństwie dla klas maturalnych TS i klasy III SB prowadzone przez przedstawicieli Młodzieżowej Rady Miasta Poznania. Tematem była działalność MRM na rzecz młodych ludzi i nadchodzące wybory parlamentarne (13.10.2019 r.).

W dniu 13 września w Zespole Szkół Samochodowych obchodziliśmy DZIEŃ PATRONA I SPORTU. Klasy pierwsze rozpoczęły ten dzień spotkaniem z wychowawcami w wyznaczonych salach. Uczniowie obejrzeli "Krótki film o Samochodówce" oraz prezentację o patronie szkoły - Tadeuszu Tańskim. Zadaniem każdej klasy było wykonanie plakatu nawiązującego do postaci patrona szkoły, prezentującego ich klasę oraz markę patronacką samochodu.

W ramach inauguracji projektu #kulturalna samochodówka# w dniu 19.09.2019 r. odbyło się spotkanie (prelekcja i dyskusja) z p. Tomaszem Talarczykiem - specjalistą do spraw bezpieczeństwa ruchu drogowego z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Poznaniu na temat: "Jak być kulturalnym kierowcą ? - parę słów o młodych kierowcach".

W ramach nowego cyklu wykładów uniwersyteckich w ZSS pod nazwą #Przyszłość motoryzacji#, kontynuując współpracę szkoły z uczelniami wyższymi mury naszej Samochodówki w dniu 19.09.2019 r. odwiedził p. prof. dr hab. inż. Wojciech Cellary - kierownik katedry Technologii Informacyjnej na Wydziale Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Tematem prelekcji i dyskusji była przyszłość motoryzacji w kontekście rewolucji przemysłowej 4.0, czyli automatyzacji, informatyzacji i robotyzacji przemysłu samochodowego w nawiązaniu do szykowanych zmian na rynku pracy np. w zakładach VW Poznań.

POBIERZ

W dniu 2 września na uroczysty apel stawili się wszyscy uczniowie rozpoczynający w Zespole Szkół Samochodowych swą edukacyjną przygodę. Pierwszoklasiści zostali powitani przez Dyrektora, nauczycieli oraz przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego, a następnie złożyli uroczyste ślubowanie. Mamy nadzieję, że pełni optymizmu ruszymy razem do pracy, bo w końcu już niedługo...znów wakacje !

Czytaj dalej

Płatne staże dla uczniów naszej szkoły!

Uczniowie naszej szkoły mogą nadal zapisywać się na płatne staże, które będą odbywać się w sierpniu, a także od września 2019 r.

Wszystkie informacje o stażach zdobędziecie na stronie https://staze-info.pl/ Są tam podane także numery telefonów, pod które możecie dzwonić, aby zapisać się na płatny staż.

W dniu 27 maja 2019 roku w Zespole Szkół Samochodowych odbyła się XIX edycja międzynarodowego konkursu na najlepszego mechanika szkół zawodowych CAR MECHANIC JUNIOR EUROPE 2019. Patronat nad wydarzeniem objęło Porsche Inter Auto Polska. W tym roku Samochodówka reprezentowana była przez uczennice klasy 3 technikum: Aleksandrę Dziadek i Paulinę Michalak. Udział naszych uczniów w tym przedsięwzięciu jest już właściwie tradycją, nieobce są nam również miejsca na podium. Tym razem jednak Samochodówka pełniła rolę gospodarza i nie mogliśmy być brani pod uwagę w klasyfikacji końcowej. Do Poznania przyjechali przedstawiciele 8 europejskich szkół zawodowych z Litwy, Austrii, Francji, Macedonii, Słowenii, Słowacji, Turcji i Czech. Każdę drużynę biorącą udział w konkursie reprezentowało dwóch uczniów.

W minioną sobotę, 18 maja, odbył się finał XX edycji OLIMIPIADY TECHNIKI SAMOCHODOWEJ. W siedzibie firmy Robert Bosch w Warszawie w zadaniach praktycznych rywalizowało 12 finalistów, którzy w półfinale pokonali ponad 350 rywali. Przedmiotem etapu, przeprowadzonego 16 marca 2019 r. w Warszawie na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej, był zestaw 40 pytań testowych obejmujących wiedzę podstawową (w tym: elementy matematyki i fizyki, materiałoznawstwo, rysunek techniczny maszynowy, techniki wytwarzania, podstawy budowy maszyn) oraz wiedzę specjalistyczną (budowa, diagnozowanie, naprawa i eksploatacja pojazdów samochodowych) z uwzględnieniem zasad ochrony środowiska i przepisów bhp.

W dniach od 27 do 29 maja 2019 w Samochodówce będzie się działo... Przedstawiciele 9 europejskich szkół zawodowych wezmą udział w międzynarodowym konkursie CarMechanicJuniorEurope2019. Udział naszych uczniów w tym przedsięwzięciu jest już właściwie tradycją, nieobce są nam również miejsca na podium. Tym razem jednak Samochodówka pełni rolę gospodarza. Gościmy szkoły ze Słowenii, Czech, Słowacji, Litwy, Macedonii, Francji, Turcji oraz Austrii. Patronat nad konkursem objęło Porsche Inter Auto Polska.

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie Zespołu Szkół Samochodowych w Poznaniu!

                My, nauczyciele i pracownicy oświaty, mierzymy się z trudną dla nas sytuacją. Niełatwo było podjąć decyzję o tym, że pozostawimy na jakiś czas Was, Drodzy Uczniowie. Uwierzcie – wolelibyśmy stać teraz ramię w ramię z Wami i mieć pewność, że zmniejszamy choć trochę stres przed egzaminem maturalnym.

            Prosimy Rodziców i Was o zrozumienie naszej decyzji. Znamy naszą młodzież bardzo dobrze - zawsze uczyliście nas, że warto bronić własnych racji i często podczas lekcji udowadnialiście, że trzeba walczyć o rzeczy dla człowieka ważne. Znajdujemy się w podobnym położeniu. Chcemy, żeby polskie społeczeństwo zrozumiało, jak ważną rolę pełni nauczyciel w procesie nauczania. Zależy nam na edukacji opartej na wartościach, które zaakceptują wszystkie strony: Rodzice, Uczniowie i my, nauczyciele. Dlatego prosimy Was bardzo o wsparcie i wspólną walkę o godność polskiego nauczyciela i polskiej szkoły.

            Wiele razy byliśmy przy Was, Drodzy Uczniowie i wiele razy Wasi Rodzice mogli na nas liczyć, teraz przyszedł czas, w którym to my potrzebujemy społecznej solidarności. Prosimy także rządzących o podjęcie szybkich i efektywnych rozmów z nami – zwykłymi nauczycielami, ponieważ chcielibyśmy wrócić do swoich codziennych obowiązków. Chcemy lepszej przyszłości edukacyjnej dla tych, którzy przyjdą po Was, chcemy szkoły nowoczesnej i opartej na rozwijaniu kluczowych kompetencji młodzieży.

            W tak trudnym dla pracowników oświaty czasie prosimy Was o cierpliwość i zrozumienie dla naszych postulatów, które podyktowane są troską o przyszłość edukacyjną kolejnych pokoleń.

                                    Nauczyciele i pracownicy Zespołu Szkół Samochodowych w Poznaniu

Uczennica Samochodówki - Paulina Walorska z klasy 1ct zajęła I miejsce w VI edycji Wojewódzkiego Konkursu Kryminalnego „Studium zbrodni", w kategorii: recenzja filmu lub serialu kryminalnego. Wydarzenie organizował Zespół Szkół Mechanicznych pod patronatem Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.

Dnia 26.03.2019 roku klasy 1ct i 3et mogły obejrzeć spektakl wystawiony przez Teatr edukacji i Profilaktyki „Maska” z Krakowa pt. „Zagubione sumienie”.

Dnia 15.03.2019 w Collegium Da Vinci odbył się KONGRES SAMORZĄDÓW UCZNIOWSKICH zorganizowany przez Młodzieżową Radę Miasta Poznania. W spotkaniu wzięli udział: Klaudia Woźniak 1bt, Kacper Czaplewski 1ct, Jakub Metelski 1dt oraz Piotr Bojar 3ct jako współorganizator wydarzenia z ramienia MRMP oraz opiekun SU - P. Anna Płachecka.

Z okazji I Dnia Wiosny uczniowie Samochodówki przyszli do szkoły ubrani w kolorze, który wcześniej wylosował przedstawiciel klasy. Wspólnym zadaniem było wykonanie zdjęcia klasowego i przesłanie go do opiekunów Samorządu Uczniowskiego. Na tej podstawie wybrano trzy zwycięskie klasy, które najbardziej wyróżniły się danym kolorem na zdjęciu. Konkurs na najlepszą fotkę wygrała klasa 4bt. Za wyróżniające się zdjęcia nagrody otrzymały klasy: 3bt oraz 2ab. Pozostałe klasy: 4dt, 1ct, 1bt oraz 1bb cieszyły się słodką niespodzianką...

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie i Uczennice, w imieniu SU oraz Pauliny Michalak z kl. 3dt (pomysłodawczyni i organizatorka akcji) dziękujemy serdecznie za wsparcie finansowe i rzeczowe zbiórki na rzecz Schroniska dla zwierząt w Gaju. Zebraliśmy pokaźną kwotę 956,69 zł, za którą Paulina zakupiła karmę dla psów i kotów oraz dostarczyła ją do schroniska. Szczególne podziękowania należą się uczniom klas: 1bt, 1ct, 2ab, 2at, 2ct, 2dt, 3bt, 3ct, 3dt oraz 3et, a także kilku nauczycielom, Panom z warsztatów szkolnych oraz Paniom z administracji.
Serdecznie dziękujemy

Wi-Fi i bezpieczny Internet od wczoraj w naszej szkole !

Ogólnopolska Sieć Edukacyjna OSE to program publicznej sieci telekomunikacyjnej dającej szkołom dostęp do szybkiego, bezpłatnego i bezpiecznego internetu.
Program został zaprojektowany przez Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej na mocy Ustawy o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ

  KLASY PATRONACKIE

aa    volvo log     dd      ee      ff      gg      hh      ii      jj      kk      ll      mm       nn      oo

bb      honda

 

 

  poznanlogo poznan                               logo men                                bip logo