Bez nGGGazwy

1.Uczniowie nieklasyfikowani z jednego lub kilku zajęć edukacyjnych z powodu usprawiedliwionych nieobecności mogą zdawać egzaminy klasyfikacyjne.

W przypadku nieklasyfikowania z powodu nieusprawiedliwionych nieobecności uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą wystąpić z wnioskiem do Rady Pedagogicznej o wyrażenie zgody na egzamin klasyfikacyjny.

Umotywowany wniosek na odpowiednich drukach dostępnych w sekretariacie szkoły należy złożyć do wicedyrektora szkoły, co najmniej jeden dzień przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej.

Egzaminy klasyfikacyjne zostaną przeprowadzone nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych z zastrzeżeniem pkt.2.

2. Uczniowie nieklasyfikowani z zajęć praktycznych nauki jazdy lub praktyk zawodowych zobowiązani są przed przystąpieniem do egzaminu klasyfikacyjnego odpracować w okresie ferii letnich (lipiec) wszystkie nieobecności. Uczniowie nieklasyfikowani z zajęć praktycznych nauki jazdy lub praktyk zawodowych zobowiązani są zgłosić się w dniu 24.06.br do Kierownika Warsztatów Szkolnych Pana Jana Michalskiego lub Zastępcy Kierownika Warsztatów Szkolnych Pana Sławomira Kowalowa w celu ustalenia terminu i miejsca odpracowania nieobecności.

Egzaminy klasyfikacyjne z tych przedmiotów przeprowadzone zostaną w sesji poprawkowej w sierpniu br. wg harmonogramu ogłoszonego pod koniec czerwca.

3. Do egzaminów poprawkowych może przystąpić uczeń, który uzyskał ocenę niedostateczną z jednych lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Egzaminy poprawkowe przeprowadzone zostaną w sierpniu br wg harmonogramu ogłoszonego pod koniec czerwca.

Informacji o wymaganiach i zakresie materiału obowiązującego na egzaminach udzielają nauczyciele uczący danego przedmiotu.

Uczeń (lub rodzice ucznia), który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych (pod warunkiem, że zajęcia te realizowane są również w klasie programowo wyższej) może złożyć wniosek do Rady Pedagogicznej o promowanie z jedną oceną niedostateczną (jeden raz w cyklu kształcenia).

Wniosek na odpowiednich drukach należy złożyć do wicedyrektora szkoły w dniu przeprowadzenia ostatniego dla danego ucznia egzaminu poprawkowego.