Używamy plików cookie by ułatwić korzystanie z naszej strony. Poprzez korzystanie z naszej strony wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookie na twoim komputerze / urządzeniu.
Projekty unijne

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

KAPITAL LUDZKIEUEFS cent-kolor

 

Okres realizacji projektu 01.09.2009r. - 31.08.2011r.

Zespół Szkół Samochodowych jest placówką oświatową, która jako jedyna

w Poznaniu dysponuje pracownią lakierniczą przystosowana do nauki zawodu lakiernika samochodowego. Dotychczas pracownia nie była wykorzystywana w celach edukacyjnych

z uwagi na brak odpowiedniego dofinansowania niezbędnego do uruchomienia nowego kierunku nauczania. Aktualna oferta edukacyjna szkoły umożliwia uczniom zdobycie jednego zawodu w ramach jednego kierunku.

Na podstawie przeprowadzonego wywiadu stwierdzono wśród uczniów

- brak perspektyw na przyszłość, często wynikające z obawy przed niemożnością znalezienia zatrudnienia w nowym zawodzie,

- brak kompleksowej wiedzy zarówno teoretycznej jak i praktycznej

(szczególnie pożądanej przez pracodawców),

- niska motywacja oraz brak wiary we własne możliwości.

Niniejszy projekt jest odpowiedzią na omówione powyżej kwestie problemowe.

Cel ogólny projektu – zdobycie przez 56 uczniów ZSS dodatkowego zawodu – lakiernik samochodowy w okresie od 01.09.2009 do 31.08.2011

Cele szczegółowe:

    Zdobycie dodatkowych kwalifikacji zawodowych
    Podniesienie zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia
    Rozwinięcie umiejętności teoretycznych i praktycznych uczestników
    Poszerzenie oferty edukacyjnej szkoły o możliwość kształcenia w zawodzie lakiernik samochodowy

Projekt wpisuje się w Narodową Strategię spójności oraz Strategię Rozwoju Oświaty województwa wielkopolskiego, gdyż poprzez możliwości ciągłego poszerzania wiedzy praktycznej i teoretycznej oraz umożliwia uczniom lepszy start na rynku pracy pozytywnie ingeruje w proces edukacji zawodowej. Projekt zgodny z Szczegółowym Opisem Priorytetów POKL, Priorytet IX, Działania 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, zgodny z Planem Działania na rok 2009, Strategia zatrudnienia dla Województwa Wielkopolskiego 2007-2013 – Priorytet IV Podniesienie poziomu oraz dostępności kształcenia mieszkańców, Planem Rozwoju Miasta Poznania 2005- 2010 Priorytet Inwestowanie w wiedzę.

  KLASY PATRONACKIE

aa    volvo log     dd      ee      ff      gg      hh      ii      jj      kk      ll      mm       nn      oo

bb      honda

 

tip     mpk

 

  poznanlogo poznan                               logo men                                bip logo