Drodzy uczniowie !
Informujemy, iż w roku szkolnym  istnieje możliwość odbycia zajęć praktycznych w serwisach w trybie indywidualnym (całorocznym). Oferta dotyczy wyłącznie uczniów tegorocznych klas 2 TS oraz 1 i 2 BSI. Umożliwienie odbycia praktycznej nauki zawodu w takim trybie traktowane jest przez szkołę jako forma wyróżnienia, zatem mogą się o nią ubiegać osoby z najwyższą średnią ocen w klasie, a także osoby z wysoką frekwencją i co najmniej dobrą oceną z zachowania. Szkoła nie gwarantuje wszystkim chętnym zajęć praktycznych (całorocznych) w serwisach (z każdej klasy max. 3-4 uczniów). Uczeń przystępujący do odbywania praktyk zawodowych musi być ubezpieczony przez szkołę i musi posiadać własne ubranie ochronne. Uczeń musi także posiadać aktualne badania w zakresie medycyny pracy. Praktyki uczniów są bezpłatne, żadnego zobowiązania pieniężnego wobec uczniów zakład organizujący praktykę nie będzie posiadał. Zarówno zakład, jak i szkoła nie zwracają kosztów dojazdów na praktyki. Prawa i obowiązki stron oraz zasady odbywania przez uczniów praktyk zawodowych określają przepisy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. Nr 2017, poz. 1644 z dnia 31 sierpnia 2017r.).


Kryteria przydziału do serwisów na indywidualne zajęcia praktyczne – całoroczne w roku

Uczniowie, którzy są zainteresowani odbyciem indywidualnych zajęć praktycznych w serwisach pobierają ze strony szkoły wniosek (zakładka „Dla ucznia”/”zajęcia praktyczne”). Wniosek po wypełnieniu należy złożyć do Kierownika Warsztatów Szkolnych - do dnia 30.06.2019 r. 
Podanie musi być podpisane przez ucznia, a także:
1. Zaopiniowane przez rodziców;
2. Zaopiniowane przez wychowawcę klasy;
3. Zaopiniowane przez opiekuna warsztatowego;
4. Zaopiniowane przez serwis (opiekun serwisowy musi posiadać kurs przygotowania pedagogicznego - min.70 godzin zajęć z psychologii, pedagogiki i metodyki oraz 10 godzin praktyki metodycznej). 
Podczas rozpatrywania podań będzie brana pod uwagę średnia ocen w nauce, ilość opuszczonych godzin lekcyjnych ocena z zachowania oraz czy serwis/warsztat spełnia wymagania formalne.
 
Wniosek o praktyki indywidualne - POBIERZ

Zespół Szkół Samochodowych

im. inż. Tadeusza Tańskiego

w Poznaniu

KONTAKT

TEL. +48 61 8791 241

 

Copyright

Copyright © 2022 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.