PRAKTYKIZAW

 

 ORGANIZACJA PRAKTYK ZAWODOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

1. Zasady organizacji, przebiegu oraz zaliczania praktyk zawodowych określa: „Regulamin praktycznej nauki zawodu Zespołu Szkół Samochodowych w Poznaniu”, który stanowi Załącznik nr 3 do Statutu Zespołu Szkół Samochodowych w Poznaniu.

2. Termin odbywania praktyk zawodowych: 04.05.- 31.05.2022r.

3. Klasy odbywające praktykę: 3at, 3at5, 3bt, 3bt5, 3ct, 3ct5, 3dt, 3dt5, 3et, 3et5.

4. Przydziału miejsc odbywania praktyk, na podstawie porozumień z zakładami pracy, dokonuje Z-ca kierownika WS - koordynator praktyk zawodowych.

Istnieje możliwość samodzielnego załatwienia sobie praktyki przez grupę uczniów w wybranym przez siebie miejscu (małej stacji serwisowej, zakładzie rzemieślniczym itp. - związanych z branżą motoryzacyjną). W tym celu należy udać się do potencjalnego miejsca odbywania praktyki, na specjalnie opracowanym formularzu uzyskać pisemną zgodę na odbycie praktyki od kierownika (właściciela) zakładu i przedstawić ją koordynatorowi praktyk. Na terenie miasta Poznania praktykę w tej formie odbywać może w jednym miejscu grupa minimum trzech uczniów, poza Poznaniem - minimum dwóch uczniów (dotyczy wyłącznie uczniów zamiejscowych).
Opiekunowie praktyk zawodowych u pracodawcy muszą posiadać ukończony kurs pedagogiczny (min. 70 godz. z psychologii, pedagogiki i metodyki oraz 10 godz. praktyki metodycznej).

Ustala się termin składania zgłoszeń indywidualnych o praktykę zawodową w sekretariacie uczniowskim, do dnia 14.01.2022r. Po ww. terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane.

Rozpatrzenie zgłoszeń indywidualnych i ostateczny przydział miejsc odbywania praktyki dokonany zostanie do dnia 28 lutego 2022 r.

5. W pierwszej połowie kwietnia uczniowie otrzymają umowy oraz uzyskają pozostałe informacje związane z realizacją praktyk zawodowych.

6.Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące praktyk zawodowych przekazywane będą za pomocą dziennika elektronicznego lub uzyskać je można od koordynatora praktyk.

7. Uczeń przystępujący do odbywania praktyk zawodowych musi bezwzględnie być ubezpieczony, posiadać aktualne badania medycyny pracy i własną odzież ochronną.

Koordynator praktyk zawodowych: mgr inż. Sławomir Kowalów

Wtorek 7:00 – 19:00 Pracownia diagnostyki samochodowej (Warsztaty szkolne - sala 19) lub Gabinet nr 3;
Piątek 7:00 – 19:00 Pracownia diagnostyki samochodowej (Warsztaty szkolne - sala 19) lub Gabinet nr 3.

PODANIE O PRAKTYKI ZAWODOWE: POBIERZ

 

Zespół Szkół Samochodowych

im. inż. Tadeusza Tańskiego

w Poznaniu

KONTAKT

TEL. +48 61 8791 241

 

Copyright

Copyright © 2022 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.