POZNAJCIE NASZ ZESPÓŁ

 

ANA2

 IW2 2

GOŚ1

 MONIKA

Drodzy Uczniowie i Uczennice!
Zachęcamy Was do korzystania z pomocy psychologicznej-pedagogicznej w zakresie rozwiązywania problemów szkolnych, osobistych i rodzinnych, oczywiście z zachowaniem pełnej tajemnicy i dyskrecji. Możecie zwracać się do nas z każdą sprawą, z którą sami nie potraficie sobie poradzić. Możecie liczyć na uwagę i wsparcie, współpracę lub towarzyszenie w podejmowanych decyzjach zawodowych i tych życiowych, które sprawiają Wam trudność.

Szanowni Rodzice!
Psycholog szkolny jest również do Państwa dyspozycji. Mogą Państwo korzystać z indywidualnych porad i konsultacji w zakresie rozwiązywania problemów opiekuńczo -wychowawczych oraz z pomocy i wsparcia w trudnych, kryzysowych sytuacjach, które dotyczą Państwa dzieci, a uczniów naszej szkoły. Zachęcamy Państwa do kontaktu i umówienia się na spotkanie. Proszę pamiętać, że jesteście Państwo partnerami w pracy wychowawczej dla nauczycieli. Liczymy na współpracę z Państwa strony, gdyż wtedy pomoc jest bardziej skuteczna.

Koordynatorem pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest psycholog p. Anna Płachecka (pok. 214)
Wszelkie opinie i orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz lekarzy specjalistów uczniowie lub ich rodzice (prawni opiekunowie) przekazują bezpośrednio do psychologa szkolnego, która prowadzi odpowiedni Rejestr uczniów posiadających opinię PPP i informuje o tym wychowawcę danego ucznia. Psycholog szkolny za pośrednictwem wychowawcy klasy informuje innych nauczycieli lub specjalistów o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy z uczniem ? jeżeli stwierdzi taką potrzebę. Psycholog szkolny i wychowawca klasy, planując udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno- pedagogicznej, współpracują z rodzicami ucznia lub pełnoletnim uczniem oraz (w zależności od potrzeb) z innymi nauczycielami prowadzącymi zajęcia z uczniem, poradnią lub innymi specjalistami.

Obligatoryjnie do objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną zostają zakwalifikowani uczniowie:
a) posiadający opinie i orzeczenia z poradni psychologiczno-pedagogicznej,
b) promowani do klasy programowo wyższej przez Radę Pedagogiczną z oceną niedostateczną,
c) niepromowani do klasy programowo wyższej.

Korzystanie przez uczniów z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne. Do skorzystania z pomocy ma prawo każdy uczeń, który został do niej zakwalifikowany i który zgłosi taką potrzebę, a obowiązkiem nauczyciela jest udzielenie tej pomocy w formie i w terminie uzgodnionych z zainteresowanym uczniem.

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 7: OTWÓRZ