ZAJPRAK

Uprzejmie informujemy, iż w roku szkolnym 2023/2024 istnieje możliwość odbycia zajęć praktycznych w serwisach w trybie indywidualnym (całorocznym). Oznacza to, że uczeń może sobie wybrać dowolny serwis/warsztat i odbywać w nim zajęcia przez cały okres trwania roku szkolnego, bez obowiązku uczestnictwa w zajęciach na terenie warsztatów szkolnych. Zajęcia w trybie indywidualnym odbywają się równocześnie, tj. w tym samym czasie i wymiarze godzin co pozostali uczniowie danej klasy. Oferta dotyczy wyłącznie uczniów tegorocznych klas 2 TS oraz 1 i 2 BSI. Umożliwienie odbycia praktycznej nauki zawodu w takim trybie traktowane jest przez szkołę jako forma wyróżnienia, zatem mogą się o nią ubiegać osoby z najwyższą średnią ocen w klasie, a także osoby z wysoką frekwencją i co najmniej dobrą oceną z zachowania. Szkoła nie gwarantuje wszystkim chętnym zajęć praktycznych (całorocznych) w wybranych serwisach (z każdej klasy max. 3-4 uczniów).

Uczeń przystępujący do odbywania zajęć praktycznych musi być ubezpieczony indywidualnie lub przez szkołę i musi posiadać własne ubranie ochronne. Uczeń musi także posiadać aktualne badania w zakresie medycyny pracy. Praktyki uczniów są bezpłatne, żadnego zobowiązania pieniężnego wobec uczniów zakład organizujący praktykę nie będzie posiadał. Zarówno zakład, jak i szkoła nie zwracają kosztów dojazdów na praktyki. Prawa i obowiązki stron oraz zasady odbywania przez uczniów praktyk zawodowych określają przepisy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. 2019 poz. 391 z dnia 28 lutego 2019r.). Kryteria przydziału do serwisów na indywidualne zajęcia praktyczne ? całoroczne w roku szkolnym 2023/2024. Uczniowie, którzy są zainteresowani odbyciem indywidualnych zajęć praktycznych w serwisach pobierają załączony Wniosek. Wniosek po wypełnieniu należy dostarczyć osobiście lub przesłać drogą elektroniczną jego skan/zdjęcie do Z-cy Kierownika Warsztatów Szkolnych ? p. Sławomira Kowalów ? do dnia 23.06.2023r.

Podanie musi być podpisane przez ucznia, a także:

  1. Zaopiniowane przez rodziców;
  2. Zaopiniowane przez wychowawcę klasy;
  3. Zaopiniowane przez obecnego opiekuna warsztatowego;
  4. Zaopiniowane przez serwis (opiekun serwisowy musi posiadać kurs przygotowania pedagogicznego - min.70 godzin zajęć z psychologii, pedagogiki i metodyki oraz 10 godzin praktyki metodycznej).

Podczas rozpatrywania podań będzie brana pod uwagę średnia ocen w nauce, ilość opuszczonych godzin lekcyjnych ocena z zachowania oraz czy serwis/warsztat spełnia wymagania formalne.

 

 Wniosek o praktyki indywidualne - POBIERZ

logo bip duze  Biuletyn Informacji Publicznej

Zespół Szkół Samochodowych

im. inż. Tadeusza Tańskiego

w Poznaniu

KONTAKT

TEL. +48 61 8791 241

 

Copyright

Copyright © 2023 Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.