1. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. INŻ. T. TAŃSKIEGO - POBIERZ

Zał.1 Schemat Organizacyjny ZSS - POBIERZ

Zał.2 Zasady Wewnątrzszkolnego Oceniania ZSS - POBIERZ

Zał.3 Regulamin Praktycznej Nauki Zawodu ZSS - POBIERZ

Zał.4 Regulamin Organizacji Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych ZSS - POBIERZ

2. STATUT BS II NR 3 - TEKST UJEDNOLICONY - POBIERZ

3. REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY RODZICÓW - POBIERZ

4. REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO - POBIERZ

5. PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY ZSS - POBIERZ

6. KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU SZKOŁY W LATACH 2020-2025 - POBIERZ

7. RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ - TECHNIKUM SAMOCHODOWE - POBIERZ

8. CEREMONIAŁ SZKOLNY- POBIERZ

9. WNIOSEK O WYDANIE DUPLIKATU - POBIERZ

10. PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 7 W POZNANIU NA CZAS STANU EPIDEMIOLOGICZNEGO - POBIERZ

11. REGULAMIN PRZYZNAWANIA ZŁOTEJ, SREBRNEJ I BRĄZOWEJ ODZNAKI - POBIERZ

12. Procedura w przypadku problemów z dostępnością strony internetowej - POBIERZ