1. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. INŻ. T. TAŃSKIEGO - POBIERZ

Zał.1 Schemat Organizacyjny ZSS - POBIERZ

Zał.2 Zasady Wewnątrzszkolnego Oceniania ZSS - POBIERZ

Zał.3 Regulamin Praktycznej Nauki Zawodu ZSS - POBIERZ

Zał.4 Regulamin Organizacji Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych ZSS - POBIERZ

2. STATUT BS I NR 9 - TEKST UJEDNOLICONY - POBIERZ

3. STATUT TS - TEKST UJEDNOLICONY - POBIERZ

4. STATUT BS II NR 3 - TEKST UJEDNOLICONY - POBIERZ

5. REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY RODZICÓW - POBIERZ

6. REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO - POBIERZ

7. PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY ZSS - POBIERZ

8. KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU SZKOŁY W LATACH 2020-2025 - POBIERZ

9. RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ - TECHNIKUM SAMOCHODOWE - POBIERZ

10. CEREMONIAŁ SZKOLNY- POBIERZ

11. WNIOSEK O WYDANIE DUPLIKATU ŚWIADECTWA / DYPLOMU - POBIERZ

12. PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 7 W POZNANIU NA CZAS STANU EPIDEMIOLOGICZNEGO - POBIERZ

13. REGULAMIN PRZYZNAWANIA ZŁOTEJ, SREBRNEJ I BRĄZOWEJ ODZNAKI - POBIERZ

14. Procedura w przypadku problemów z dostępnością strony internetowej - POBIERZ

15. PROGRAM NAUCZANIA - WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE:

- KLASY 1 - POBIERZ

- KLASY 2 - POBIERZ

- KLASY 3 - POBIERZ